Munkavédelem, Tűzvédelem, Környezetvédelem, ADR tanácsadás, Oktatás - Nyíregyháza & Budapest

Munkavédelem

Munkavédelemmel kapcsolatos szolgáltatásaink Nyíregyháza és Budapest térségében:

- Munkavédelmi szabályzat, kockázatértékelés elkészítése és aktualizálása
- Gépek, berendezések, munkaeszközök üzembe helyezése és azok időszakos
felülvizsgálata
- Munkavédelmi oktatások megtartása, azok dokumentálása
- Munkavédelmi szemlék megtartása, a hiányosságok feltárása
- Közreműködés munkavédelmi szakhatósági ellenőrzéseknél
- Munkabalesetek kivizsgálása
- Szaktanácsadás
- Minden olyan szolgáltatás ellátása, amely a munkavédelem tekintetében
felmerülhet

Kapcsolatfelvétel, ajánlatkérés:

Cégünk a következőket vállalja munkavédelem területén:

 • A munkavédelmi szabályzat aktualizálása, a szükséges módosítások végrehajtásának kezdeményezése.
 • Az egyes munkaterületeken a Megbízó által végzett tevékenységet munkavédelmi szempontból – előzetesen egyeztetett időpontokban – rendszeresen, de legalább félévenként - ellenőrzi.
 • Évente legalább két alkalommal munkavédelmi szemlét szervez, és azon részt vesz. A munkavédelmi szemlén feltárt hiányosságok megszüntetésére – a szemlét követő 15 naptári napon belül – javaslatot tesz.
 • A munkavédelmi ellenőrzés során észlelt szabálytalanságok miatt - a szabálytalanság veszélyességétől, jellegétől függően – bármely gépet, berendezést, munkafolyamatot azonnali hatállyal leállíthat, a helyszínen dolgozó személyek tevékenységét felfüggesztheti a Megbízó illetékes vezetőjének egyidejű értesítése és a munkavédelmi hiányosság megszüntetésének kezdeményezése mellett.
 • Megkeresésre kivizsgálja a bekövetkezett munkabaleseteket és foglalkozási megbetegedéseket, azokat nyilvántartásba veszi, baleseti jegyzőkönyvet vesz fel, és jogszabályi előírás szerint gondoskodik a hatósági bejelentésről.
 • Vállalja, hogy telefonon történt értesítést követően, egyeztetett időpontban, a baleset helyszínén megjelenik, és megteszi a feladatkörébe tartozó intézkedéseket, továbbá javaslatot tesz a hasonló baleset, foglalkozási betegség megelőzésére.
 • Megkeresésre javaslatot tesz a Megbízó vállalkozókkal kötendő szerződéseiben rögzítendő munkavédelemmel kapcsolatos követelmények és felelősség meghatározására.
 • Megkeresésre gondoskodik arról, hogy a munkavállalók a munkavédelmi szabályzat és a vonatkozó munkavédelmi jogszabályok előírásait megismerjék.
 • Biztosítja az oktatási anyagot, elvégzi az oktatási anyag szükség szerinti aktualizálását. Az elvégzett oktatásról naprakész nyilvántartást vezet.
 • Alkoholszondás vizsgálatot végezhet a Megbízó munkáltatói jogkört gyakorló vezetőinek felkérése alapján.
 • Kezdeményezi a munkavégzésre alkalmatlan dolgozó munkavégzésről való eltiltását.
 • Megkeresésre részt vesz az új, illetve felújított munkahelyek, (épületek) üzembe helyezési bejárásában, a feladatkörébe tartozó munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálatot elvégzi.
 • A munkavédelmi feladatok hatékony ellátása érdekében kapcsolatot tart a munkavédelmi felügyeleti szervekkel és a munkavédelmi szakhatóságokkal. Hatósági ellenőrzés esetén annak a Megbízó részéről történő biztosításában és lebonyolításában részt vesz, megbízás alapján képviseli a Megbízót.
 • A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 57. § (3) bekezdésében felsorolt, a fenti pontokban nem részletezett munkabiztonsági szaktevékenységnek minősített és egyéb feladatokat ellátja.
 • Nyilvántartja és megőrzi az intézkedési jogkörét érintő iratokat, dokumentumokat.
 • Figyelemmel kíséri a munkavédelmet érintő jogszabályváltozásokat, javaslatot készít azok érvényre juttatásáról.
 • Javaslatot tesz - igény szerint - a Megbízó éves költségvetéséhez kapcsolódó munkavédelmi célú beszerzéseire.
 • A tudomására jutott rendellenességekről haladéktalanul tájékoztatja a Megbízót.


Általános munkavédelmi feladatok:

Az egyes munkaterületeken a Megbízó által végzett tevékenységet munkavédelmi szempontból – a Megbízóval előzetesen egyeztetett időpontokban – rendszeresen ellenőrzi. Együttműködve a Megbízó által foglalkoztatott a foglalkozás- egészségügyi orvossal, javaslatot tesz a biztonságos munkakörülmények, az egészséges munkavégzés feltételeinek kialakítására, megtartására, fejlesztésére.

Évente két alkalommal munkavédelmi szemlét szervez, és azon részt vesz. A munkavédelmi szemlén feltárt hiányosságok megszüntetésére javaslatot tesz. Munkavédelmi ellenőrzés során észlelt szabálytalanságok miatt – a szabálytalanság veszélyességéről, jellegétől függően bármely gépet, berendezést, munkafolyamatot leállíthatja, a helyszínen dolgozó személyek tevékenységét felfüggesztheti a Megbízó egyidejű értesítése és a munkavédelmi hiányosság megszüntetésének kezdeményezése mellett. A foglalkozás-egészségügyi szolgálatot ellátó orvos szakmai véleménye alapján javaslatot tesz az elsősegély helyek kijelölésére.

Évente értékeli a munkavédelmi helyzetet, aktualizálja a Megbízó Munkavédelmi Szabályzatát. Elkészíti (elvégzi) éves felülvizsgálatát a kockázatértékelésnek. A munkavédelmi szabályzatot évente felülvizsgálja és a jogszabályváltozásoknak megfelelően a szükséges módosítások végrehajtását kezdeményezi. A Megbízó munkaterületeire vonatkozóan a jogszabályi előírásoknak megfelelően meghatározza a szükséges egyéni védőeszközöket, ellenőrzi azok kiadását, használatát. A munkavédelmi oktatási anyag kidolgozása, és átadása útján gondoskodik arról, hogy a munkavállalók a munkavédelmi szabályzat előírásait megismerjék, a munkavédelmi előírásokat betartsák. A Megbízó vezetői részére alap- és az ismétlődő biztonságtechnikai, munkavédelmi oktatást tart, továbbá a Megbízó állományába került új alkalmazottak és a tartós távollétről visszajövők részére munkavédelmi oktatási anyagot készít. Javaslatot tesz- igény szerint a Megbízó éves költségvetéséhez kapcsolódó munkavédelmi célú költségekre. Biztosítja az oktatási anyagot, elvégzi az oktatási anyag szükség szerinti aktualizálását. Az elvégzett oktatások számára nyilvántartásokat fektet fel.

Kivizsgálja a munkabaleseteket és foglalkozási megbetegedéseket, azokat nyilvántartásba veszi, baleseti jegyzőkönyvet vesz fel, jogszabályi előírás esetén gondoskodik a hatósági bejelentésről. Részt vesz a munkabalesettel kapcsolatos kárigény elbírálásában. Részt vesz az új, illetve felújított munkahelyek, (épületek) üzembe helyezési bejárásában, a feladatkörébe tartozó munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálatot elvégzi. Vállalja, hogy telefonon történt értesítést követően egyeztetett időpontban a baleset helyszínén megjelenik és megteszi a feladatkörébe tartozó intézkedéseket, továbbá javaslatot tesz a baleset, foglalkozási betegség megelőzésére. Javaslatot tesz a Megbízó vállalkozókkal kötendő szerződéseiben rögzítendő munkavédelemmel kapcsolatos követelmények és felelősség meghatározására. Alkoholszondás vizsgálatot végezhet a Megbízó felkérése alapján. Kezdeményezi a munkavégzésre alkalmatlan dolgozó munkavégzéstől való eltiltását.

Nyilvántartja és megőrzi az intézkedési jogkörét érintő iratokat, dokumentumokat. Figyelemmel kíséri a munkavédelem kapcsán megjelent jogszabályváltozásokat, intézkedik azok érvényre juttatásáról. A tudomására jutott rendellenességekről haladéktalanul tájékoztatja a Megbízót. A munkavédelmi feladatok hatékony ellátása érdekében kapcsolatot tart a munkavédelmi felügyeleti szervekkel és a munkavédelmi szakhatóságokkal. Hatósági ellenőrzés esetén annak a Megbízó részéről történő biztosításában és lebonyolításában részt vesz.

Tűzvédelem


Tűzvédelemmel kapcsolatos szolgáltatásaink Nyíregyháza és Budapest térségében:

- Tűzvédelmi szabályzat kidolgozása és aktualizálása
- Tűzvédelmi feladatok folyamatos ellátása a hatályos jogszabályoknak
megfelelően
- Tűzveszélyességi osztályba sorolás és a tűzriadó terv kidolgozása
- Tűzvédelmi oktatások megtartása, azok dokumentálása
- Tűzoltó készülékek felülvizsgálata és dokumentálása
- Tűzvédelmi szemlék megtartása, a hiányosságok feltárása
- Közreműködés tűzvédelmi szakhatósági ellenőrzéseknél
- Szaktanácsadás
- Minden olyan feladat ellátása, amely a tűzvédelem tekintetében felmerülhet

Kapcsolatfelvétel, ajánlatkérés:

 

Cégünk a következőket vállalja tűzvédelem területén:

 • Gondoskodik a tűzvédelmi szabályzat aktualizálásáról.
 • Felelős a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvényben, a vonatkozó egyéb jogszabályokban, valamint a helyi tűzvédelmi szabályzatban rögzített feladatok végrehajtásáért, a Megbízó üzemeltetésében álló területeken a tűzvédelemmel kapcsolatos feladatok végrehajtásának, a megelőző tűzvédelmi előírások betartásának ellenőrzéséért.
 • Az idevonatkozó jogszabályoknak megfelelő módon és időben gondoskodik a létesítményekben új dolgozó és a tartós távollétről visszajövő dolgozó tűzvédelmi alapoktatásáról, a folyamatos jogviszonyban lévő dolgozók ismeretfelújító oktatásáról, a vonatkozó nyilvántartás naprakész vezetéséről. Biztosítja az oktatási anyagot, elvégzi a tűzvédelmi oktatási anyag szükség szerinti aktualizálását.
 • Részt vesz a tűzvédelmi hatóság által tartott ellenőrzésen, szemlén, valamint az üzembe helyezési eljáráson, itt megbízás alapján képviseli a Megbízót.
 • Évente legalább két alkalommal időszakos tűzvédelmi bejárást szervez.
 • Ellenőrzi a Megbízó üzemeltetésében álló területeken a tűzvédelmi előírások betartását, kezdeményezi a tűzvédelmi hiányosság megszűntetését, a tudomására jutott rendellenességekről haladéktalanul tájékoztatja a Megbízót.
 • Az idevonatkozó jogszabályoknak megfelelő módon és időben ellenőrzi és ez alapján kezdeményezi a tűzvédelmi berendezések karbantartását és azok időszakos felülvizsgálatának elvégzését.
 • A tűzeseteket kivizsgálja, jegyzőkönyvezi, az illetékes tűzvédelmi hatóságnak bejelenti és 48 órán belül megküldi a felvett jegyzőkönyv másolatát. Megbízás alapján ellátja a Megbízó képviseletét.
 • Értékelést készít a naptári év tűzvédelmi helyzetéről.
 • Javaslatot tesz – igény esetén – a Megbízó éves költségvetéséhez kapcsolódó tűzvédelmi célú beszerzésekre.
 • Szakmai kapcsolatot tart a területileg illetékes önkormányzati tűzoltó parancsnoksággal.
 • A Megbízó által üzemeltetett létesítményekben elhelyezett szervekkel, bérlőkkel együttműködve ellenőrzi a használt helyiségek tűzvédelmét.

Figyelemmel kíséri a tűzvédelmet érintő jogszabályi változásokat, ennek megfelelően intézkedik azok érvényre juttatásáról.

Nyilvántartja és megőrzi az intézkedési jogkörét érintő tűzvédelmi iratokat, dokumentumokat.


Általános tűzvédelmi feladatok:

Az egyes munkaterületeken a Megbízó által végzett tevékenységet tűzvédelmi szempontból – a Megbízóval előzetesen egyeztetett időpontokban – rendszeresen ellenőrzi. Felelős a Tvt.-ben, a vonatkozó egyéb jogszabályokban, valamint a helyi tűzvédelmi szabályzatban rögzített feladatok végrehajtásáért, a Megbízó működési területein a tűzvédelemmel kapcsolatos feladatok végrehajtásának, a megelőző tűzvédelmi előírások betartásának ellenőrzéséért.

Évente legalább két alkalommal időszakos tűzvédelmi bejárást szervez. Ellenőrzi a Megbízó működési helyein a tűzvédelmi előírások betartását, kezdeményezi a tűzvédelmi hiányosság megszüntetését, a tudomására jutott rendellenességekről haladéktalanul tájékoztatja a Megbízót. Ellenőrzi a tűzvédelmi berendezések karbantartását és azok időszakos felülvizsgálatának elvégzését.

A tűzvédelmi szabályzatot évenként felülvizsgálja és gondoskodik annak szükség szerinti aktualizálásáról. A tűzvédelmi oktatási anyag kidolgozása útján gondoskodik a Megbízó állományába került új dolgozó és a tartós távollétről visszajövő dolgozó tűzvédelmi alapoktatásáról, a folyamatos jogviszonyban lévő dolgozók ismeretfelújító oktatásáról, a vonatkozó nyilvántartás naprakész vezetéséről. Biztosítja az oktatási anyagot, elvégzi az oktatási anyag szükség szerinti aktualizálását. Évente megszervezi és lebonyolítja a tűzriadót és a kiürítési gyakorlatot. Évente értékelést készít a tűzvédelmi helyzetről. Javaslatot tesz – igény esetén a Megbízó éves költségvetéséhez kapcsolódó tűzvédelmi célú költségekre.

Részt vesz a tűzvédelmi hatóság által tartott ellenőrzésen, szemlén, valamint az üzembe helyezési eljáráson. A tűzeseteket kivizsgálja, jegyzőkönyvezi, az illetékes tűzvédelmi hatóságnak bejelenti és részére 48 órán belül megküldi a felvett jegyzőkönyv másolatát. Engedélyezi az alkalomszerűen tűzveszélyes tevékenység végzését. A tűzvédelmi feladatok hatékony ellátása érdekében kapcsolatot tart a tűzvédelmi felügyeleti szervekkel és a tűzvédelmi szakhatóságokkal.

A Megbízó tűzvédelmi szabályzatának aktualizálása. Szükség szerint aktualizálja a helyiségek tűzvédelmi besorolását, a tűzriadó- és kiürítési tervet. Kapcsolatot tart a területileg illetékes önkormányzati tűzoltó parancsnoksággal. Figyelemmel kíséri a tűzvédelmet érintő jogszabályi változásokat, ennek megfelelően intézkedik azok érvényre juttatásáról. Nyilvántartja és megőrzi az intézkedési jogkörét érintő tűzvédelmi iratokat, dokumentumokat. Szervezi a tűzvédelmi szakvizsgáztatásokat.

Környezetvédelem, Energetika

 

Környezetvédelemmel kapcsolatos szolgáltatásaink Nyíregyháza és Budapest térségében:

- Új létesítmények tervdokumentációjához környezetvédelmi terv kidolgozása
- Környezetvédelmi felülvizsgálat, hatásvizsgálat és kockázatértékelés
- Hulladékgyűjtési, szállítási és nyilvántartási szabályzat kidolgozása
- Veszélyes hulladék gyűjtőhelyének kialakítása, üzemeltetési szabályzatának
elkészítése
- Hulladékgazdálkodási tervek elkészítése
- Szaktanácsadás
- Minden olyan feladat ellátása, amely a környezetvédelem tekintetében
felmerülhet

 

Kapcsolatfelvétel, ajánlatkérés:

 

Általános környezetvédelmi feladatok:

Az intézmény-, vállalkozás- és környezetvédelmi kötelezettségek folyamatos ellátása a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően (a veszélyes és nem veszélyes hulladék nyilvántartási adatlapjainak elkészítése, a veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyének kialakítása, bejelentése, szükség esetén a szabályzatok elkészítése, a Hulladék Információs Rendszerbe való bejelentés, KÜJ és KTJ azonosító számok megkérése, szaktanácsadás a vállalkozás részére az esetlegesen felmerülő környezetvédelemmel kapcsolatos kérdésekben, bejelentésének elkészítése). Vezetői szemlék, ellenőrzések elvégzése és azok dokumentálása, a helyszínen feltárt esetleges hiányosságok, rendellenességek továbbítása, segítség ezek megszüntetésében.

 

Energetikai szolgáltatásunk Nyíregyháza és Budapest térségében: vállaljuk rendszereinek teljes átvilágítását, tanulmánykészítést,
majd ennek tartalma alapján az energetikai intézkedésekre való javaslattételt:

- fűtési rendszerek és alrendszerek vizsgálata
- villamosenergia hálózat és az energiafelhasználás helyzete
- évszakfüggő fogyasztások
- ivóvíz-felhasználás.

ADR Veszélyes-áru szállítási biztonsági tanácsadás

 

Szakembereink évek óta meghatározó tényezők a hazai veszélyes-áru szállításban, akik magas színvonalon alkalmazzák és oktatják is az ADR-t. Számos hazai és nemzetközi céggel dolgozhattak már együtt az elmúlt években.

Teljes körű ADR tanácsadást végzünk, ebbe beleértjük:
- a tartánykönyv, a biztonsági adatlap, a felelős nyilatkozat, a cég-specifikus
szakanyag elkészítését,
- a technológia kidolgozását,
- az írásbeli utasítások, járműutasítások elkészítését,
- a veszélyes áru biztonsági auditok megtartását és
- a biztonsági tanácsadói szolgáltatást.

Átalánydíj ellenében folyamatos képviseletet biztosítunk Nyíregyháza és Budapest térségében szerződött partnereink részére, a biztonságos munkavégzés megteremtése és fenntartása érdekében.

Kapcsolatfelvétel, ajánlatkérés:

Honlap készítés