Engedélyezett képzések

TÁJÉKOZTATÓ ENGEDÉLYEZETT KÉPZÉSRŐL

Felnőttképzési engedélyszám: E/2020/000100

 

Társaságunk a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal által kiírt GINOP-6.1.1-15 kódszámú „Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése” című kiemelt projekt alábbi részfeladatát nyerte el pályázati úton.

 

ALAPKOMPETENCIA FEJLESZTÉS

Helyszín: Piricse (Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye)

Időtartam: 390 óra (2021. április 20 – 2021. június 29.)

Létszám: 20 fő

 

Szakértői vélemény

 

Képzés (képzési program) megnevezése

Alapkompetencia fejlesztés

Felnőttképző megnevezése és engedélyszáma:

Menedzser Iroda Kft.

E/2020/000100

Szakértői megállapítások

1.      A képzési program tartalma megfelel a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvénynek.

2.      A képzési programban meghatározott tartalommal, feltételekkel és módon, valamint a képzéssel érintett célcsoport számára megszerezhetők a képzési programban megjelölt kompetenciák.

3.      A képzési program minden oldala folyamatos oldalszámozással van ellátva, és az összefűzésre úgy került sor, hogy annak szétválasztására sérülésmentesen nincs lehetőség.

Szakértői vélemény kelte

Budapest, 2020. november 12.

Felnőttképzési szakértő neve,

nyilvántartási száma

Mandrik István

FSZ/2020/000016

Felnőttképzési szakértő aláírása

 

 

 

KÉPZÉSI PROGRAM

ALAPKOMPETENCIA FEJLESZTÉS

 

Képzési program

 

 

1.      A képzési program alapadatai

 

1.1.

Képzés megnevezése:

Alapkompetencia fejlesztés

 

1.2.

A képzés célja:

A fejlesztés célja a tanulókban a társadalmilag hasznos magatartásformák kialakítása, a tanuláshoz szükséges motiváció megteremtése, a munkavégzésre való szocializálás, a pályaválasztási döntés megalapozása, a szakmai vizsgára történő felkészülés előkészítése, az általános ismeretek elsajátíttatása, az alapkészségek és képességek fejlesztése, a tanulók élettervezésének elősegítése, sikerélményhez juttatása a tanulásban és a munkában.

 

 

1.3.

A képzés célcsoportja:

Azok a hiányos ismeretekkel, készségekkel, képességekkel rendelkező, ezáltal hátrányos helyzetű felnőttek, akik további céljaik elérése érdekében bővíteni és fejleszteni akarják egyéni és társas kompetenciáikat.

 

1.4.

A képzés során megszerezhető kompetenciák:

Személyes kompetenciák

önismeret mélyítése

céltudatosság

kommunikációs kompetencia

kommunikációs technikák

személyes kapcsolatok mozgósításának hatékony módszere

egymás segítése,

aktivitás növelése,

alkalmazkodó képesség, empátia, türelem, szociális készségek

együttműködési kompetenciák

konfliktus kezelési készség

szervezeten belüli együttműködés,

kulcskompetenciák és szociális kompetenciák fejlesztése

együttműködési képesség.

 

 

Társas kompetenciák

kapcsolatteremtő képesség

kapcsolatfenntartó készség

kezdeményezőkészség

határozottság

meggyőzőkészség

konszenzus készség

közérthetőség

konfliktusmegoldó készség

 

 

2.      A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei

 

Társas kompetenciák

kapcsolatteremtő képesség

kapcsolatfenntartó készség

kezdeményezőkészség

határozottság

meggyőzőkészség

konszenzus készség

közérthetőség

konfliktusmegoldó készség

2.1.

Iskolai végzettség:

Nem szükséges.

 

2.2.

Szakmai végzettség:

Nem szükséges.

 

2.3.

Szakmai gyakorlat:

-

 

2.4.

Egészségügyi alkalmasság:

-

 

2.5.

Előzetesen elvárt ismeretek:

-

 

2.6.

Egyéb feltételek:

-

 

 

 

3.      Tervezett képzési idő

 

3.1.

A képzés óraszáma:

390 óra

 

3.2.

Megengedett hiányzás mértéke:

78 óra (20 %)

 

 

  1. A képzés tananyagegységei

 

A képzés tananyagegységeinek megnevezése:[1]

Óraszáma:

4.1.

Képzés hatékonyságának növelése

16

4.2.

Önismeret

112

4.3.

Személyiségfejlesztés

112

4.4.

Kommunikáció a mindennapokban

126

4.5.

Munkavállalás elősegítése

24

 

 

 

4.1. Tananyagegység

4.1.1.

Megnevezése:[2]

Képzés hatékonyságának növelése

4.1.2.

Célja:

A közfoglalkoztatásból való kivezetés támogatása, a képzés hatékonyságának javítása, mely az együttműködés és motiváció, a konfliktuskezelés, valamint a tanulási technikák területeinek fejlesztésére terjed ki.

 

4.1.3.

Megvalósítása során alkalmazott munkaformák:

Frontális munka, egyéni és csoportos munka.

4.1.4.

Megvalósítása során alkalmazott képzési módszerek:

Projekt módszer,konzultáció, csoportmunka, interaktív prezentáció.

4.1.5.

Óraszáma:

16 óra

4.1.6.

Beszámítható óraszáma:[3]

-

4.1.7.

Tartalma:

„Képzés hatékonyságának növelése”

felnőttképzést kiegészítő tevékenység

tematikai vázlat - 16 óra

 

Óraszáma: 16 óra (2x8 óra)

Ebből elméleti órák száma: 16 óra

gyakorlati órák száma: ---

Alkalmazott módszer: cselekvésorientált és életpálya szemléletű, komplex tréning-módszer, mely alapvetően személyiségfejlesztésre irányul és a résztvevők tudatos, önként vállalt hatékony együttműködésén alapul. A tréning-módszer csoportos foglalkozások formájában csoportdinamikai hatásokra és irányított tapasztalati tanulásra épít, eredményeként a résztvevők új ismereteket, kompetenciákat sajátítanak el, valamint intra- és interperszonális készségek fejlesztésére kerül sor.

Tematikája:

1. Együttműködés és motiváció (6 óra)

 

Cél: a képzéssel és a nyílt munkaerőpiacon történő későbbi elhelyezkedéssel kapcsolatos motiváció felkeltése, erősítése és fenntartása, a résztvevők motiváltságának növekedése mind képzési, mind munkavállalási, mind pedig saját sorsuk irányításának tekintetében. A csapatépítés folyamata a képzés hatékonyságát, sikerességét segíti elő. A közösségi tudat támogató és kreatív légkört teremt, mely erősíti a tanulás és a konkrét képzés iránti elkötelezettséget.

1.1. Az együttműködés felépítése (versengés kontra együttműködés, megbízhatóság, együttműködés és hatékonyság a csoportban, saját szerep felismerése a team munkában, csoporttá alakulás)

1.2. Érdeklődés felkeltése, saját motivációs alap felmérése (belső és külső motivációk, kényszerek, elvárások feltérképezése)

1.3. Saját életpálya áttekintése, adott élethelyzet tudatosítása, helyzetelemzés

1.4. Jövőkép, a célok reális kiválasztása és megfogalmazása, döntéshozatal, felelősségvállalás

1.5. Önbizalom erősítése, a várható nehézségek tudatosítása, felkészülés a leküzdésükre (akadályok elhárítására módszerek kialakítása, motivációt erősítő elemek beazonosítása)

 

2. Konfliktuskezelés (5 óra)

 

Cél: a konfliktushelyzetek megelőzéséhez, elemzéséhez, kezelési/megoldási folyamatának módszereihez, a konfliktuskezeléshez szükséges képességek feltárásához/fejlesztéséhez, valamint a konfliktuskezelés tanításához/tanulásához kapcsolódó tudás mozgósítása, megerősítése, kiegészítése. További cél a konstruktív, erőszakmentes konfliktuskezelés szemléletének megerősítése és formálása, valamint a résztvevők tapasztalatainak és ismereteinek bővítése, képességeinek feltárása és a fejlesztési lehetőségek bemutatása annak érdekében, hogy munkájuk során szakszerűen tudják értelmezni és kezelni a konfliktusokat.

2.1. A konfliktus témához kapcsolódó tapasztalatok és

szemléletmód elsődleges feltárása

2.2. A konfliktusok definíciója, értelmezése

2.3. Konfliktuskezelési stratégiák megismerése, előnyök és hátrányok

2.4. Saját konfliktuskezelési technikák tudatossá tétele/megismerése

2.5. Hatékony konfliktus megoldási stratégiák elsajátítása (asszertív viselkedés, önérvényesítés-önmenedzselés, nyerő-nyerő megközelítés, aktív meghallgatás, „Én-üzenetek” technikája)

 

3. Tanulási technikák (5 óra)

 

Cél: a résztvevők tanulási stílusának, motivációjának megismerése, tudatosítása, hatékony tanulástechnikák, módszerek elsajátítása, gyakorlása, a tanulási stratégia kialakítása a tananyag könnyebb elsajátítása, valamint az eredményes vizsgára való felkészülés érdekében.

3.1. Tanulási motiváció, tanuláshoz való viszony (saját tapasztalatok és szemléletmód feltárása)

3.2. Tanulási stílus (saját tanulási stílus megismerése)

3.3. Tanulási stratégiák (az egyéni tanulási stílushoz illeszkedő tanulási technikák elsajátítása, teljesítmény-szorongás csökkentése, problémamegoldás fejlesztése)

3.4. Tanulási szokások, a tanulás tervezése, időgazdálkodás, pontosság, napirend – hetirend.

4.1.8.

A tananyagegység elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltétele(i):

A tananyagegységhez tartozó ismeretkört teljes mértékben felölelő írásbeli vizsga sikeres (legalább 51 % ) teljesítése.

A vizsga eredményének megfelelően „megfelelt” vagy „nem felelt meg” szöveges értékelés kerül feltüntetésre az igazoláson.

 

4.2. Tananyagegység[4]

4.2.1.

Megnevezése:[5]

 Önismeret

4.2.2.

Célja:

 A modul elvégzése után a képzésben résztvevő képes legyen a munkaerő-piac helyzetének felmérésére, saját helyzetének beazonosítására. Ismerje meg saját képességeit, készségeit.

4.2.3.

Megvalósítása során alkalmazott munkaformák:

Frontális munka, egyéni és csoportos munka, kooperatív munkavégzés.

4.2.4.

Megvalósítása során alkalmazott képzési módszerek:

Konzultáció, csoportmunka, interaktív prezentáció.

4.2.5.

Óraszáma:

112

4.2.6.

Beszámítható óraszáma:[6]

-

4.2.7.

Tartalma:

Közös szabályok felállítása, keretfeltételek tisztázása, elvárások tisztázása, a cél meghatározásának előkészítése:

-          a reális cél funkciója,

-          önismeret szerepe a reális cél meghatározásában,

-          célok, elvárások önmagammal szemben,

-          érdeklődési kör pontosítása, esetleg szűkítése,

-          személyes tulajdonságok,

-          képzettségek, készségek

-          munkatapasztalat, ismeretek,

-          a saját cél meghatározása,

-          kapcsolati készségek formálása,

-          az önismeret, önnevelés igényének felkeltése,

-          társas kapcsolatok jellegzetességei,

-          nonverbális technikák,

-          szerepjátékok és elemzésük.

  Az egyéni és csoporttörténések értelmezési lehetőségeinek megismerése. A saját értékek és korlátok elemzése.  A gyártósori munkához szükséges készségek és képességek fejlesztése. A hallgatók empátiájának, toleranciájának, éntudatosságának fejlesztése. A hallgatók felkészítése a gyártósori munka során várható interperszonális eseményekre, azok hatékony kezelésének gyakorlására. A problémamegoldó készség fejlesztése sajátélményű helyzeteken keresztül.

 

Munkaerő-piaci környezet (munkaerő-piac fogalma, foglalkoztatási arányok megoszlása, kistérségi munkaerő-piac. helyi, térségi munkaerő-piac feltérképezésének módszerei. Álláslehetőségek felkutatásának módszerei és eszközei.

 

Foglalkoztatási jogviszonyokkal kapcsolatos ismeretek (fajtái, eltérései, és azokból adódó következmények).

 

Munkaügyi alapfogalmak (munkaszerződés tartalma, munkavállaló jogai kötelezettségei, adózási alapismeretei stb.)

4.2.8.

A tananyagegység elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltétele(i):

A tananyagegységhez tartozó ismeretkört teljes mértékben felölelő írásbeli vagy szóbeli számonkérés sikeres (legalább 51 % ) teljesítése.

A vizsga eredményének megfelelően „megfelelt” vagy „nem felelt meg” szöveges értékelés kerül feltüntetésre az igazoláson.

 

4.3. Tananyagegység

4.3.1.

Megnevezése:[7]

Személyiségfejlesztés

4.3.2.

Célja:

A csoporttagok ismerkedése, a feszültség oldása, hogy elmélyítse a résztvevők kapcsolatát, strukturálja a helyzetet és a tagokból csoportot képezzen, benne egyéni szerepekkel.

4.3.3.

Megvalósítása során alkalmazott munkaformák:

Frontális munka, egyéni és csoportos munka.

4.3.4.

Megvalósítása során alkalmazott képzési módszerek:

Konzultáció, csoportmunka, interaktív prezentáció.

4.3.5.

Óraszáma:

112 óra

4.3.6.

Beszámítható óraszáma:[8]

-

4.3.7.

Tartalma:

A tananyagegység olyam módszereket, feladatokat és gyakorlatokat tartalmaz, amelyek célja a képzési célcsoport önismeretének, együttműködésének, kommunikációjának, empátiájának és motivációjának fejlesztése, képzésben tartása, a kulturális, szokásbeli, személyiségbeli különbözőségekből vagy éppen hasonlóságokból adódó problémák, nehézségek tudatosítása, tisztázása, probléma-megoldási módok keresése.

Mindezekkel növelni kívánjuk a résztvevők, hátrányos helyzetű célcsoportok motivációját helyzetük megváltoztatása iránt.

 

Az együttes tevékenység közben a résztvevők felmérhetik és felismerhetik saját helyüket a csoportban, élményeket és tapasztalatokat szerezhetnek egymásról, megélhetik a kollegiális, együttműködő közösség összhangjában rejlő erőforrásokat.  A tréning célja ismerkedési lehetőség is. A résztvevők a közös feladatokat, játékokat játszva saját élményeken keresztül élhetik meg, hogy az egyéni erősségekre alapozva, hogyan építhető föl egy olyan csapat, amelyhez mindenkinek személyesen köze van. Ismerje meg személyiségének erősségeit, gyengeségeit. Ismerje meg a kapcsolatépítés együttműködés – csapatszellem hármas funkciójának és egységének erejét és hajtó tényezőit.

Főbb témakörök

-       Önismeret (készsége, képessége, ikerorientált vs. kudarckerülő személyiség)

-       Munkamotivációk (belső és külső)

-       Motivációt gyengítő és erősítő tényezők összegyűjtése

-       Korábbi élethelyzetek, ezekhez kapcsolódó konfliktusok

-       Verbális, non-verbális kommunikáció

-       Asszertív kommunikáció

4.3.8.

A tananyagegység elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltétele(i):

A tananyagegységhez tartozó ismeretkört teljes mértékben felölelő írásbeli vagy szóbeli vizsga sikeres (legalább 51 % ) teljesítése.

A vizsga eredményének megfelelően „megfelelt” vagy „nem felelt meg” szöveges értékelés kerül feltüntetésre az igazoláson.

 

4.4. Tananyagegység

4.4.1.

Megnevezése:[9]

Kommunikáció a mindennapokban

4.4.2.

Célja:

Az alapvető viselkedési stratégiák hatásának tudatosításával fejlessze a csoport  hatékonyságát, javítsa a hangulatot, járuljon hozzá a csoport-, illetve a szervezeti célokkal való azonosuláshoz. A vállalaton belüli együttműködés fejlesztése. A feladatok tisztázása, csoportszerepek felismerése,

jelentőségük hangsúlyozása. Az egyéni és a csoportos döntéshozatal közötti különbségek megtapasztalása.

4.4.3.

Megvalósítása során alkalmazott munkaformák:

Frontális munka, egyéni és csoportos munka.

4.4.4.

Megvalósítása során alkalmazott képzési módszerek:

Projekt módszer,konzultáció, csoportmunka, interaktív prezentáció.

4.4..5.

Óraszáma:

126 óra

4.4.6.

Beszámítható óraszáma:[10]

-

4.4.7.

Tartalma:

Kommunikációs alapok

• A kommunikáció céljai és alapelvei

• Kommunikációs stílus meghatározása

• Verbális és non-verbális kommunikáció

• Az információ jelentősége a személyközi kapcsolatokban

• A pozitív / negatív hangnem.

  Hatékonyság, az önismeret és a kommunikáció kapcsolatának jelentősége

• Hatékony írásbeli és szóbeli kommunikáció követelményei

• Munkahelyi és magánéleti kommunikáció: különbségek, hasonlóságok

• Az élethelyzetnek megfelelő viselkedési forma megválasztása, szerepek

• szervezeti és nyilvános kommunikációs tér eredményes használata

• Verbális és nonverbális kommunikáció

• egy és kétirányú kommunikáció

• Hatékony visszajelzés, meghallgatási készségek és kérdezéstechnika (empátiafejlesztés, aktív hallgatás, nyílt és zárt kérdések, kommunikációs gátak)

• Információtorzulás és következményei

• Asszertívitás, a hatékony önérvényesítés kommunikációja

• Passzív és agresszív kommunikáció

• Rögtönzés

• Rövid gyakorlatok

 

Álláskeresési alapismeretek:

-       az egyén külső-belső erőforrásai (környezeti, demográfiai, lélektani tényezők, kapcsolati tőke)

-       tudatos álláskeresési eszközök (egyéni szempontok, munkáltató szempontjai, célállás fogalma)

-       önéletrajz, motivációs levél megírásának elsajátítása (a megszerzett képesítéshez kapcsolódó munkakör betöltésére alkalmas önéletrajz készítése)

-       interjúra való felkészülés (megjelenés, viselkedés, kommunikáció)

-       kapcsolatfelvétel módjai, tárgyalástechnika, önmenedzselés

 

4.4.8.

A tananyagegység elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltétele(i):

A tananyagegységhez tartozó ismeretkört teljes mértékben felölelő írásbeli vagy szóbeli számonkérés sikeres (legalább 51 % ) teljesítése.

A vizsga eredményének megfelelően „megfelelt” vagy „nem felelt meg” szöveges értékelés kerül feltüntetésre az igazoláson.

 

4.5. Tananyagegység

4.5.1.

Megnevezése:[11]

Munkavállalás elősegítése

4.5.2.

Célja:

A felnőttképzést kiegészítő tevékenység célja: A képzésben résztvevők felkészítést kapnak a munkaerőpiacra való kijutáshoz

4.5.3.

Megvalósítása során alkalmazott munkaformák:

Frontális munka, egyéni és csoportos munka.

4.5.4.

Megvalósítása során alkalmazott képzési módszerek:

Konzultáció, csoportmunka, interaktív prezentáció.

4.5.5.

Óraszáma:

24 óra

4.5.6.

Beszámítható óraszáma:[12]

-

4.5.7.

Tartalma:

„Munkavállalás elősegítése”

Felnőttképzést kiegészítő tevékenység

tematikai vázlat (24 óra)

 

Óraszáma: 24 óra (4x6 óra)

Ebből: elméleti órák száma: 24 óra

gyakorlati órák száma: ---

Tematikája:

1. Munkaerőpiaci alapismeretek (6 óra)

1.1. Munka-erőpiaci környezet (munkaerőpiac fogalma, foglalkoztatási arányok megoszlása, kistérségi munkaerőpiac)

1.2. Helyi, térségi munkaerőpiac feltérképezésének módszerei (álláslehetőségek felkutatásának módszerei és eszközei)

1.3. Foglalkoztatási jogviszonyokkal kapcsolatos alapismeretek (fajtái, eltérései és azokból adódó következmények)

1.4. Munkaügyi alapfogalmak (munkaszerződés tartalma, munkavállaló jogai, kötelezettségei, adózási alapismeretek stb.)

 

2. Álláskeresési alapismeretek (12 óra)

2.1. Az egyén külső-belső erőforrásai (környezeti, demográfiai, lélektani tényezők, kapcsolati tőke)

2.2. Tudatos álláskeresési eszközök (egyéni szempontok, munkáltató szempontjai, célállás fogalma)

2.3. Önéletrajz, motivációs levél megírásának elsajátítása (a megszerzett képesítéshez kapcsolódó munkakör betöltésére alkalmas önéletrajz készítése)

2.4. Interjúra való felkészülés (megjelenés, viselkedés, kommunikáció)

2.5. Kapcsolatfelvétel módjai, tárgyalástechnika, önmenedzselés

 

3. Kommunikációs alapismeretek (4 óra)

3.1. Kommunikációs csatornák

3.2. Verbális nem verbális eszközök

3.3. Kommunikáció gyakorlása (agresszív, passzív, asszertív kommunikáció szituációs játékokon keresztül)

 

4. Munkaviszony létesítése (2 óra)

4.1. Beilleszkedés a munkaközösségbe, tolerancia, lojalitás

4.2. Munkahely megtartása, alkalmazkodás és önérvényesítés

 

A vizsgára bocsátás, valamint a záró szakmai beszámoló elkészítésének feltétele – egy a képzéshez kapcsolódó, annak eredményeként betölthető munkakörökhöz igazodó – önéletrajz és motivációs levél elkészítése.

A résztvevők a felnőttképzést kiegészítő tevékenység végén teszt formájában adnak számot a megszerzett ismereteikről.

 

4.5.8.

A tananyagegység elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltétele(i):

A tananyagegységhez tartozó ismeretkört teljes mértékben felölelő írásbeli vagy szóbeli számonkérés sikeres (legalább 51 % ) teljesítése.

A vizsga eredményének megfelelően „megfelelt” vagy „nem felelt meg” szöveges értékelés kerül feltüntetésre az igazoláson.

 

5.      Csoportlétszám

5.1

Maximális csoportlétszám:[13] (fő)

25 fő


 

6.      A képzésben részt vevő teljesítményét értékelő rendszer leírása

6.1.

Számonkérések formája: Írásbeli feladatmegoldás, szóbeli felelet.

 

Számonkérések rendszeressége: Az órák alatti, a tanítási-tanulási folyamatba épített folyamatos ellenőrzés, visszacsatolás.

 

Számonkérések tartalma: Az adott modul során elsajátítandó készségek, ismeretek és kompetenciák a számonkérésig feldolgozott tananyagra vonatkozóan.

 

A felnőttek tudásszintjének ellenőrzésére szolgáló módszerek: Folyamatos szóbeli ellenőrzés, visszacsatolás. Alkalmanként írásbeli feladatmegoldás, számonkérés, visszacsatolás.

 

Megszerezhető minősítések: Megfelelt/nem felet meg, 5 fokozatú skálán osztályozás.

 

Megszerezhető minősítéskehez tartozó követelményszintek:

50 % vagy alatti teljesítmény: nem felelt meg

51 % vagy feletti teljesítmény: megfelelt

81-100 % jeles szint

71-80 % jó szint

61-70 % közepes szint

51-60 % elégséges szint

50 % vagy alatti teljesítmény elégtelen szint.

7.      A képzés zárása

7.1.

A képzés elvégzéséről szóló igazolás megnevezése:

TANÚSÍTVÁNY

2013. évi LXXVII. törvény13/B. §

11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 22. § (1)

7.2.

A képzés elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei:

A tananyagegységek során az egyéni és csoportos feladatmegoldásban való aktív részvétel.

A záró számonkérés sikeres teljesítése az utolsó képzési alkalommal (gyakorlati feladatmegoldás).

A képzési órákról való hiányzás nem haladja meg az összes óra 20 %-át.

 

8.      A képzési program végrehajtásához szükséges feltételek

8.1.

Személyi feltételek:

Végzettség: felsőfokú

Szakképzettség: tanári végzettség vagy munkavállalási tréneri végzettség.

 

Tapasztalat: legalább két év felnőttképzésben szerzett vagy a témának megfelelő mentori, csoportvezetői, közművelődési gyakorlat. (30/2000 (IX.15.) GM rendelet mellékletében foglaltak szerinti végzettségű oktatók.

8.2.

Személyi feltételek biztosításának módja:

Megbízási/vállalkozási szerződés

8.3.

Tárgyi feltételek:

Munkaasztal, székek, oktatói számítógép és projektor vagy tábla vagy flipchart tábla. Tanári asztal, szék.

8.4.

Tárgyi feltételek biztosításának módja:

Saját vagy bérelt formában.

8.5.

A képzéshez kapcsolódó egyéb speciális feltételek:

-

8.6.

A képzéshez kapcsolódó egyéb speciális feltételek biztosításának módja:

-

 

9.      Az előzetes minősítés ténye

Szakértő nyilatkozata:

A képzési program előzetes minősítése megtörtént.

Az előzetes minősítés helye:

Nyíregyháza

Az előzetes minősítés időpontja:

2020. november 12.

Az előzetes minősítést végző felnőttképzési szakértő neve:

Mandrik István

Az előzetes minősítést végző felnőttképzési szakértő nyilvántartási száma:

FSZ/2020/000016

Felnőttképzési szakértő aláírása:

 

Felnőttképző intézmény képviselőjének aláírása:

 

 

 

[1] A sorok száma bővíthető.

[2] Megegyezik az 5.1. sorban feltüntetett megnevezéssel

[3] Kontaktórától eltérő munkaforma alkalmazása esetén, ha az a képzés óraszámába beszámítható, egyéb esetben nem releváns.

[4] A Tananyagegységeket bemutató alfejezetek száma a 4. pontban szereplő sorok számának megfelelően bővítendő.

[5] Megegyezik az 5.1. sorban feltüntetett megnevezéssel

[6] Kontaktórától eltérő munkaforma alkalmazása esetén, ha az a képzés óraszámába beszámítható, egyéb esetben nem releváns.

[7] Megegyezik az 5.1. sorban feltüntetett megnevezéssel

[8] Kontaktórától eltérő munkaforma alkalmazása esetén, ha az a képzés óraszámába beszámítható, egyéb esetben nem releváns.

[9] Megegyezik az 5.1. sorban feltüntetett megnevezéssel

[10] Kontaktórától eltérő munkaforma alkalmazása esetén, ha az a képzés óraszámába beszámítható, egyéb esetben nem releváns.

[11] Megegyezik az 5.1. sorban feltüntetett megnevezéssel

[12] Kontaktórától eltérő munkaforma alkalmazása esetén, ha az a képzés óraszámába beszámítható, egyéb esetben nem releváns.

[13] Zárt rendszerű elektronikus távoktatás esetén nem releváns.

Honlap készítés