Munkavédelem, Tűzvédelem, Környezetvédelem, ADR tanácsadás, Oktatás - Nyíregyháza & Budapest

Munkavédelem

Munkavédelemmel kapcsolatos szolgáltatásaink Nyíregyháza és Budapest térségében:

- Munkavédelmi szabályzat, kockázatértékelés elkészítése és aktualizálása
- Gépek, berendezések, munkaeszközök üzembe helyezése és azok időszakos
felülvizsgálata
- Munkavédelmi oktatások megtartása, azok dokumentálása
- Munkavédelmi szemlék megtartása, a hiányosságok feltárása
- Közreműködés munkavédelmi szakhatósági ellenőrzéseknél
- Munkabalesetek kivizsgálása
- Szaktanácsadás
- Minden olyan szolgáltatás ellátása, amely a munkavédelem tekintetében
felmerülhet

Kapcsolatfelvétel, ajánlatkérés:

Cégünk a következőket vállalja munkavédelem területén:

 • A munkavédelmi szabályzat aktualizálása, a szükséges módosítások végrehajtásának kezdeményezése.
 • Az egyes munkaterületeken a Megbízó által végzett tevékenységet munkavédelmi szempontból – előzetesen egyeztetett időpontokban – rendszeresen, de legalább félévenként - ellenőrzi.
 • Évente legalább két alkalommal munkavédelmi szemlét szervez, és azon részt vesz. A munkavédelmi szemlén feltárt hiányosságok megszüntetésére – a szemlét követő 15 naptári napon belül – javaslatot tesz.
 • A munkavédelmi ellenőrzés során észlelt szabálytalanságok miatt - a szabálytalanság veszélyességétől, jellegétől függően – bármely gépet, berendezést, munkafolyamatot azonnali hatállyal leállíthat, a helyszínen dolgozó személyek tevékenységét felfüggesztheti a Megbízó illetékes vezetőjének egyidejű értesítése és a munkavédelmi hiányosság megszüntetésének kezdeményezése mellett.
 • Megkeresésre kivizsgálja a bekövetkezett munkabaleseteket és foglalkozási megbetegedéseket, azokat nyilvántartásba veszi, baleseti jegyzőkönyvet vesz fel, és jogszabályi előírás szerint gondoskodik a hatósági bejelentésről.
 • Vállalja, hogy telefonon történt értesítést követően, egyeztetett időpontban, a baleset helyszínén megjelenik, és megteszi a feladatkörébe tartozó intézkedéseket, továbbá javaslatot tesz a hasonló baleset, foglalkozási betegség megelőzésére.
 • Megkeresésre javaslatot tesz a Megbízó vállalkozókkal kötendő szerződéseiben rögzítendő munkavédelemmel kapcsolatos követelmények és felelősség meghatározására.
 • Megkeresésre gondoskodik arról, hogy a munkavállalók a munkavédelmi szabályzat és a vonatkozó munkavédelmi jogszabályok előírásait megismerjék.
 • Biztosítja az oktatási anyagot, elvégzi az oktatási anyag szükség szerinti aktualizálását. Az elvégzett oktatásról naprakész nyilvántartást vezet.
 • Alkoholszondás vizsgálatot végezhet a Megbízó munkáltatói jogkört gyakorló vezetőinek felkérése alapján.
 • Kezdeményezi a munkavégzésre alkalmatlan dolgozó munkavégzésről való eltiltását.
 • Megkeresésre részt vesz az új, illetve felújított munkahelyek, (épületek) üzembe helyezési bejárásában, a feladatkörébe tartozó munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálatot elvégzi.
 • A munkavédelmi feladatok hatékony ellátása érdekében kapcsolatot tart a munkavédelmi felügyeleti szervekkel és a munkavédelmi szakhatóságokkal. Hatósági ellenőrzés esetén annak a Megbízó részéről történő biztosításában és lebonyolításában részt vesz, megbízás alapján képviseli a Megbízót.
 • A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 57. § (3) bekezdésében felsorolt, a fenti pontokban nem részletezett munkabiztonsági szaktevékenységnek minősített és egyéb feladatokat ellátja.
 • Nyilvántartja és megőrzi az intézkedési jogkörét érintő iratokat, dokumentumokat.
 • Figyelemmel kíséri a munkavédelmet érintő jogszabályváltozásokat, javaslatot készít azok érvényre juttatásáról.
 • Javaslatot tesz - igény szerint - a Megbízó éves költségvetéséhez kapcsolódó munkavédelmi célú beszerzéseire.
 • A tudomására jutott rendellenességekről haladéktalanul tájékoztatja a Megbízót.


Általános munkavédelmi feladatok:

Az egyes munkaterületeken a Megbízó által végzett tevékenységet munkavédelmi szempontból – a Megbízóval előzetesen egyeztetett időpontokban – rendszeresen ellenőrzi. Együttműködve a Megbízó által foglalkoztatott a foglalkozás- egészségügyi orvossal, javaslatot tesz a biztonságos munkakörülmények, az egészséges munkavégzés feltételeinek kialakítására, megtartására, fejlesztésére.

Évente két alkalommal munkavédelmi szemlét szervez, és azon részt vesz. A munkavédelmi szemlén feltárt hiányosságok megszüntetésére javaslatot tesz. Munkavédelmi ellenőrzés során észlelt szabálytalanságok miatt – a szabálytalanság veszélyességéről, jellegétől függően bármely gépet, berendezést, munkafolyamatot leállíthatja, a helyszínen dolgozó személyek tevékenységét felfüggesztheti a Megbízó egyidejű értesítése és a munkavédelmi hiányosság megszüntetésének kezdeményezése mellett. A foglalkozás-egészségügyi szolgálatot ellátó orvos szakmai véleménye alapján javaslatot tesz az elsősegély helyek kijelölésére.

Évente értékeli a munkavédelmi helyzetet, aktualizálja a Megbízó Munkavédelmi Szabályzatát. Elkészíti (elvégzi) éves felülvizsgálatát a kockázatértékelésnek. A munkavédelmi szabályzatot évente felülvizsgálja és a jogszabályváltozásoknak megfelelően a szükséges módosítások végrehajtását kezdeményezi. A Megbízó munkaterületeire vonatkozóan a jogszabályi előírásoknak megfelelően meghatározza a szükséges egyéni védőeszközöket, ellenőrzi azok kiadását, használatát. A munkavédelmi oktatási anyag kidolgozása, és átadása útján gondoskodik arról, hogy a munkavállalók a munkavédelmi szabályzat előírásait megismerjék, a munkavédelmi előírásokat betartsák. A Megbízó vezetői részére alap- és az ismétlődő biztonságtechnikai, munkavédelmi oktatást tart, továbbá a Megbízó állományába került új alkalmazottak és a tartós távollétről visszajövők részére munkavédelmi oktatási anyagot készít. Javaslatot tesz- igény szerint a Megbízó éves költségvetéséhez kapcsolódó munkavédelmi célú költségekre. Biztosítja az oktatási anyagot, elvégzi az oktatási anyag szükség szerinti aktualizálását. Az elvégzett oktatások számára nyilvántartásokat fektet fel.

Kivizsgálja a munkabaleseteket és foglalkozási megbetegedéseket, azokat nyilvántartásba veszi, baleseti jegyzőkönyvet vesz fel, jogszabályi előírás esetén gondoskodik a hatósági bejelentésről. Részt vesz a munkabalesettel kapcsolatos kárigény elbírálásában. Részt vesz az új, illetve felújított munkahelyek, (épületek) üzembe helyezési bejárásában, a feladatkörébe tartozó munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálatot elvégzi. Vállalja, hogy telefonon történt értesítést követően egyeztetett időpontban a baleset helyszínén megjelenik és megteszi a feladatkörébe tartozó intézkedéseket, továbbá javaslatot tesz a baleset, foglalkozási betegség megelőzésére. Javaslatot tesz a Megbízó vállalkozókkal kötendő szerződéseiben rögzítendő munkavédelemmel kapcsolatos követelmények és felelősség meghatározására. Alkoholszondás vizsgálatot végezhet a Megbízó felkérése alapján. Kezdeményezi a munkavégzésre alkalmatlan dolgozó munkavégzéstől való eltiltását.

Nyilvántartja és megőrzi az intézkedési jogkörét érintő iratokat, dokumentumokat. Figyelemmel kíséri a munkavédelem kapcsán megjelent jogszabályváltozásokat, intézkedik azok érvényre juttatásáról. A tudomására jutott rendellenességekről haladéktalanul tájékoztatja a Megbízót. A munkavédelmi feladatok hatékony ellátása érdekében kapcsolatot tart a munkavédelmi felügyeleti szervekkel és a munkavédelmi szakhatóságokkal. Hatósági ellenőrzés esetén annak a Megbízó részéről történő biztosításában és lebonyolításában részt vesz.

Tűzvédelem


Tűzvédelemmel kapcsolatos szolgáltatásaink Nyíregyháza és Budapest térségében:

- Társasházak Tűzvédelmi Szabályzatának, Házirendjének, illetve Tűzriadójának elkészítése, a hatályos jogszabályoknak megfeleleően
- Tűzvédelmi szabályzat kidolgozása és aktualizálása
- Tűzvédelmi feladatok folyamatos ellátása a hatályos jogszabályoknak megfelelően
- Tűzveszélyességi osztályba sorolás és a tűzriadó terv kidolgozása
- Tűzvédelmi oktatások megtartása, azok dokumentálása
- Tűzoltó készülékek felülvizsgálata és dokumentálása
- Tűzvédelmi szemlék megtartása, a hiányosságok feltárása
- Közreműködés tűzvédelmi szakhatósági ellenőrzéseknél
- Szaktanácsadás
- Minden olyan feladat ellátása, amely a tűzvédelem tekintetében felmerülhet

Kapcsolatfelvétel, ajánlatkérés:

 

Cégünk a következőket vállalja tűzvédelem területén:

 • Gondoskodik a tűzvédelmi szabályzat aktualizálásáról.
 • Felelős a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvényben, a vonatkozó egyéb jogszabályokban, valamint a helyi tűzvédelmi szabályzatban rögzített feladatok végrehajtásáért, a Megbízó üzemeltetésében álló területeken a tűzvédelemmel kapcsolatos feladatok végrehajtásának, a megelőző tűzvédelmi előírások betartásának ellenőrzéséért.
 • Az idevonatkozó jogszabályoknak megfelelő módon és időben gondoskodik a létesítményekben új dolgozó és a tartós távollétről visszajövő dolgozó tűzvédelmi alapoktatásáról, a folyamatos jogviszonyban lévő dolgozók ismeretfelújító oktatásáról, a vonatkozó nyilvántartás naprakész vezetéséről. Biztosítja az oktatási anyagot, elvégzi a tűzvédelmi oktatási anyag szükség szerinti aktualizálását.
 • Részt vesz a tűzvédelmi hatóság által tartott ellenőrzésen, szemlén, valamint az üzembe helyezési eljáráson, itt megbízás alapján képviseli a Megbízót.
 • Évente legalább két alkalommal időszakos tűzvédelmi bejárást szervez.
 • Ellenőrzi a Megbízó üzemeltetésében álló területeken a tűzvédelmi előírások betartását, kezdeményezi a tűzvédelmi hiányosság megszűntetését, a tudomására jutott rendellenességekről haladéktalanul tájékoztatja a Megbízót.
 • Az idevonatkozó jogszabályoknak megfelelő módon és időben ellenőrzi és ez alapján kezdeményezi a tűzvédelmi berendezések karbantartását és azok időszakos felülvizsgálatának elvégzését.
 • A tűzeseteket kivizsgálja, jegyzőkönyvezi, az illetékes tűzvédelmi hatóságnak bejelenti és 48 órán belül megküldi a felvett jegyzőkönyv másolatát. Megbízás alapján ellátja a Megbízó képviseletét.
 • Értékelést készít a naptári év tűzvédelmi helyzetéről.
 • Javaslatot tesz – igény esetén – a Megbízó éves költségvetéséhez kapcsolódó tűzvédelmi célú beszerzésekre.
 • Szakmai kapcsolatot tart a területileg illetékes önkormányzati tűzoltó parancsnoksággal.
 • A Megbízó által üzemeltetett létesítményekben elhelyezett szervekkel, bérlőkkel együttműködve ellenőrzi a használt helyiségek tűzvédelmét.
 • A belügyminiszter 74/2015. (XII.21.) BM rendelete a tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII.6.) BM rendelet módosítása kiegészült, a társasházak tűzvédelmi szabályzatára vonatkozó változásokkal.
  A fentiek alapján külön felkérésre vállaljuk társasházak Tűzvédelmi Szabályzatának, Házirendjének, illetve Tűzriadójának elkészítését, a hatályos jogszabályoknak megfeleleően.

Figyelemmel kíséri a tűzvédelmet érintő jogszabályi változásokat, ennek megfelelően intézkedik azok érvényre juttatásáról.

Nyilvántartja és megőrzi az intézkedési jogkörét érintő tűzvédelmi iratokat, dokumentumokat.


Általános tűzvédelmi feladatok:

Az egyes munkaterületeken a Megbízó által végzett tevékenységet tűzvédelmi szempontból – a Megbízóval előzetesen egyeztetett időpontokban – rendszeresen ellenőrzi. Felelős a Tvt.-ben, a vonatkozó egyéb jogszabályokban, valamint a helyi tűzvédelmi szabályzatban rögzített feladatok végrehajtásáért, a Megbízó működési területein a tűzvédelemmel kapcsolatos feladatok végrehajtásának, a megelőző tűzvédelmi előírások betartásának ellenőrzéséért.

Évente legalább két alkalommal időszakos tűzvédelmi bejárást szervez. Ellenőrzi a Megbízó működési helyein a tűzvédelmi előírások betartását, kezdeményezi a tűzvédelmi hiányosság megszüntetését, a tudomására jutott rendellenességekről haladéktalanul tájékoztatja a Megbízót. Ellenőrzi a tűzvédelmi berendezések karbantartását és azok időszakos felülvizsgálatának elvégzését.

A tűzvédelmi szabályzatot évenként felülvizsgálja és gondoskodik annak szükség szerinti aktualizálásáról. A tűzvédelmi oktatási anyag kidolgozása útján gondoskodik a Megbízó állományába került új dolgozó és a tartós távollétről visszajövő dolgozó tűzvédelmi alapoktatásáról, a folyamatos jogviszonyban lévő dolgozók ismeretfelújító oktatásáról, a vonatkozó nyilvántartás naprakész vezetéséről. Biztosítja az oktatási anyagot, elvégzi az oktatási anyag szükség szerinti aktualizálását. Évente megszervezi és lebonyolítja a tűzriadót és a kiürítési gyakorlatot. Évente értékelést készít a tűzvédelmi helyzetről. Javaslatot tesz – igény esetén a Megbízó éves költségvetéséhez kapcsolódó tűzvédelmi célú költségekre.

Részt vesz a tűzvédelmi hatóság által tartott ellenőrzésen, szemlén, valamint az üzembe helyezési eljáráson. A tűzeseteket kivizsgálja, jegyzőkönyvezi, az illetékes tűzvédelmi hatóságnak bejelenti és részére 48 órán belül megküldi a felvett jegyzőkönyv másolatát. Engedélyezi az alkalomszerűen tűzveszélyes tevékenység végzését. A tűzvédelmi feladatok hatékony ellátása érdekében kapcsolatot tart a tűzvédelmi felügyeleti szervekkel és a tűzvédelmi szakhatóságokkal.

A Megbízó tűzvédelmi szabályzatának aktualizálása. Szükség szerint aktualizálja a helyiségek tűzvédelmi besorolását, a tűzriadó- és kiürítési tervet. Kapcsolatot tart a területileg illetékes önkormányzati tűzoltó parancsnoksággal. Figyelemmel kíséri a tűzvédelmet érintő jogszabályi változásokat, ennek megfelelően intézkedik azok érvényre juttatásáról. Nyilvántartja és megőrzi az intézkedési jogkörét érintő tűzvédelmi iratokat, dokumentumokat. Szervezi a tűzvédelmi szakvizsgáztatásokat.

Oktatás

A FELNŐTTKÉPZÉS BEMUTATÁSA

A Menedzser Iroda Kft. 2018. március 19-től felnőttképzési engedéllyel rendelkezik, E-001744/2018 nyilvántartásba vételi számon.

„Társaságunk rendelkezik az NSZFH ajánlási listájában szereplő programszakértővel - OKJ szakmacsoporton belül: egyéb szolgáltatások, közszolgálat . Továbbá, vezetőségünk tagjának Felnőttképzési szakértői tevékenység folytatására is van jogosultsága, Felnőttképzési igazgatás szakterületre. Fentiek alapján vállaljuk felnőttképzési tevékenységet folytató intézményeknek képzési programok előminősítését.”

 

Oktatási programunk keretein belül vállalunk:

 • választott munkavédelmi képviselő képzés
 • választott munkavédelmi képviselő továbbképzés
 • tűzvédelmi szakvizsga felkészítés és vizsgáztatás.

 

Kapcsolatfelvétel, ajánlatkérés:

A Nyíregyházán és térségében megjelenő munkaerő-piaci igényeket szolgálva részt veszünk felnőttképzés keretében a szakképzett munkaerő biztosításában, mellyel hozzájárulunk a vállalkozások versenyképes működéséhez. Együttműködésben partnereinkkel, kiváló szakmai felkészültséggel, helyi erőforrások bevonásával közreműködünk a munkavédelemhez és tűzvédelemhez kapcsolódó szakmák képzésében. A Menedzser Iroda Kft. felnőttképzési tevékenységét a mindenkori, aktuális jogszabályoknak megfelelően végzi.

Székhelyünkön található oktatóteremmel rendelkezünk, amely rendelkezik az elméleti oktatás nyújtásához szükséges feltételekkel, de igény szerint bármelyik képzésünket cégekhez történő kihelyezés keretében is megszervezzük.

 

VÁLASZTOTT MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐ KÉPZÉS

Programengedély szám: E-001744/2018/D001

(Nem OKJ-s, engedélyezett "D"-körös képzés.)

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. Törvény 70/A §-a szerint a legalább 50 főt foglalkoztató munkáltatónál munkavédelmi képviselőt kell választani (az 50 főnél kevesebb munkavállalót foglalkoztató munkáltatónál is lehet választani munkavédelmi képviselőt). A megválasztott munkavédelmi képviselőt a törvény előírásai szerint a megválasztást követő egy éven belül legalább 16 órás képzésben, azt követően évente legalább 8 órás továbbképzésben kell részesíteni. A Munkavédelmi Hatóság a képviselők képzéséről szóló dokumentumokat az ellenőrzés keretében vizsgálja.

A Menedzser Iroda Kft. szakértő által minősített és engedélyezett képzési programmal rendelkezik:

 • Választott munkavédelmi képviselő képzés (16 óra)

mely alapján vállalja, hogy megrendelést követően szerződést köt és oktatási ütemtervet készít a választott munkavédelmi képviselők képzésének megvalósításához. A képzés befejeztével tanúsítványt adunk ki a hallgatók részére.

Tájékoztatásul jelezzük, hogy az alapképzés díja: 40.000,- Ft/fő, a díj tartalmazza a tanfolyam, segédanyagait és a tanúsítvány kiadásának költségeit.

A képzés időpontja: kellő számú jelentkező esetén. A képzés helyszíne: 4400 Nyíregyháza, Bocskai utca 62. Menedzser Iroda Kft. oktatóterme, vagy igény szerint kihelyezett helyszínen.

JELENTKEZÉSI LAP


VÁLASZTOTT MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐ TOVÁBBKÉPZÉS

Programengedély szám: E-001744/2018/D002

(Nem OKJ-s, engedélyezett "D"-körös képzés.)

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. Törvény 70/A §-a szerint a legalább 50 főt foglalkoztató munkáltatónál munkavédelmi képviselőt kell választani (az 50 főnél kevesebb munkavállalót foglalkoztató munkáltatónál is lehet választani munkavédelmi képviselőt). A megválasztott munkavédelmi képviselőt a törvény előírásai szerint a megválasztást követő egy éven belül legalább 16 órás képzésben, azt követően évente legalább 8 órás továbbképzésben kell részesíteni. A Munkavédelmi Hatóság a képviselők képzéséről szóló dokumentumokat az ellenőrzés keretében vizsgálja.

A Menedzser Iroda Kft. szakértő által minősített képzési programokkal rendelkezik:

 • Választott munkavédelmi képviselő továbbképzése (8 óra)

mely alapján vállalja, hogy megrendelést követően szerződést köt, és oktatási ütemtervet készít a választott munkavédelmi képviselők képzésének megvalósításához.

A képzési programunk tematikája a Munkaügyi Közlönyben megjelent OÉT Munkavédelmi Bizottsági ajánlása alapján került kialakításra, elfogadásra. A képzés befejeztével tanúsítványt adunk ki a hallgatók részére.

Tájékoztatásul jelezzük, hogy az alapképzés díja: 20.000,- Ft/fő, a díj tartalmazza a tanfolyam, segédanyagait és a tanúsítvány kiadásának költségeit. A képzés időpontja: kellő számú jelentkező esetén. A képzés helyszíne: 4400 Nyíregyháza, Bocskai utca 62. Menedzser Iroda Kft. oktatóterme, vagy igény szerint kihelyezett helyszínen.

JELENTKEZÉSI LAP

 

TŰZVÉDELMI SZAKVIZSGA FELKÉSZÍTÉS - TŰZVÉDELMI SZAKVIZSGA

(Egyéb képzés.)

A tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól szóló 45/2011 (XII. 7.) BM rendelet alapján felkészítést és vizsgáztatást regisztrációs szervezet és oktatásszervező végezhet.

A Menedzser Iroda Kft-t a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a SZ032/1-2-3-5/15/2018 regisztrációs számon tűzvédelmi szakvizsga oktatásszervezőjeként regisztrálta.


Cégünk az alábbi munkakörökben jogosult szakvizsga szervezésére:

 • Hegesztők és az építőipari tevékenység során nyílt lánggal járó munkát végzők.
 • Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagoknak bármely időpontban 300 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű tárolását vagy 100 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű ipari vagy szolgáltatás körébe tartozó feldolgozását, technológiai felhasználását végzők.
 • Éghető gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását, továbbá autógáz kiszolgálását végzők.
 • Tűzoltó vízforrások felülvizsgálatát végzők


A Menedzser Iroda Kft. tűzvédelmi szakvizsgára történő felkészítést és vizsgát szervez Nyíregyházán, illetve amennyiben egy cégtől egy munkakörön belül legalább 10 fő jelentkezik, a tanfolyamot az Önök által megjelölt képzési helyszínen történő lebonyolítással is vállaljuk. Szolgáltatásunk tartalmazza a felkészüléshez szükséges vizsgaanyagot, a vizsgáztatás és az oklevél költségét.

JELENTKEZÉSI LAP

KÉPZÉSEINK MENNYISÉGI, MINŐSÉGI MUTATÓI

A tanfolyami résztvevők célcsoportja: a térségben működő cégek dolgozóinak általános képzését végezzük (választott munkavédelmi képviselők képzése, továbbképzése). 2018-ban eddig egy csoportot indítottunk, választott munkavédelmi képviselők alapképzéséből. A tanfolyamokat önköltséges vagy munkáltató által finanszírozott megoldásokkal szervezzük.

 

MINŐSÉGPOLITIKA

 • Tevékenységünk minőségbiztosítási rendszerét és a szakmai munka eredményességét folyamatosan mérjük és tökéletesítjük, felelősséget vállalva mind vezetői, mind munkavállalói szinten a rendszer működtetéséért és fejlesztéséért;
 • A rendszer teljesítményét és a minőségcélok teljesülését rendszeresen értékeljük az intézmény vezetőségének bevonásával;
 • A minőségpolitikában és a vezetőségi átvizsgálásban megfogalmazott célok megvalósításához rendelkezésre bocsátjuk a szükséges erőforrásokat;
 • Figyelembe vesszük és kielégítjük a képzésben részt vevők, a munkáltatók, a munkatársak és az oktatók felnőttképzéssel kapcsolatos igényeit, valamint az elégedettségmérésen és a helyesbítő tevékenységeken keresztül figyelembe vesszük és beépítjük a képzésben résztvevők véleményét a minőségbiztosítás megvalósításába.

 

Célunk megfelelni a hatályos jogszabályi és szakmai előírásoknak. Ennek előfeltétele az általunk biztosított tevékenységek szabályozott, ellenőrzött és felügyelt végrehajtása.

Stratégiánk ügyfeleink igényeinek és a kapcsolódó képzési szolgáltatásainknak legjobb minőségben történő kielégítése, olyan kompetenciák közvetítése, amelyek elsajátításával a résztvevők magas szinten képesek megfelelni a követelményeknek és a szakmai kihívásoknak.

Munkatársainktól és a tevékenységünkbe bevont partnereinktől elvárjuk a megkívánt minőségszint folyamatos biztosítását, valamint minőségjavulást eredményező intézkedések felvetését, megvitatását és végrehajtását. Minőségpolitikánk alapja az ügyfél elégedettsége, ezért rendszeresen felmérjük ügyfeleink elégedettségét és visszajelzéseik alapján folyamatosan fejlesztjük, javítjuk tevékenységünket. Az eredményességet jól képzett, elkötelezett munkatársakkal, megfelelő tárgyi és személyi feltételek biztosításával növeljük.

 

Nyíregyháza, 2021. 01.01.

Ügyfélszolgálati idő, ügyfélszolgálatunk elérhetősége: lásd "kapcsolat" menüpont alatt.

Nyíregyháza, 2018. február 1.

Mandrik István

ügyvezető igazgató

Környezetvédelem, Energetika

 

Környezetvédelemmel kapcsolatos szolgáltatásaink Nyíregyháza és Budapest térségében:

- Új létesítmények tervdokumentációjához környezetvédelmi terv kidolgozása
- Környezetvédelmi felülvizsgálat, hatásvizsgálat és kockázatértékelés
- Hulladékgyűjtési, szállítási és nyilvántartási szabályzat kidolgozása
- Veszélyes hulladék gyűjtőhelyének kialakítása, üzemeltetési szabályzatának
elkészítése
- Hulladékgazdálkodási tervek elkészítése
- Szaktanácsadás
- Minden olyan feladat ellátása, amely a környezetvédelem tekintetében
felmerülhet

 

Kapcsolatfelvétel, ajánlatkérés:

 

Általános környezetvédelmi feladatok:

Az intézmény-, vállalkozás- és környezetvédelmi kötelezettségek folyamatos ellátása a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően (a veszélyes és nem veszélyes hulladék nyilvántartási adatlapjainak elkészítése, a veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyének kialakítása, bejelentése, szükség esetén a szabályzatok elkészítése, a Hulladék Információs Rendszerbe való bejelentés, KÜJ és KTJ azonosító számok megkérése, szaktanácsadás a vállalkozás részére az esetlegesen felmerülő környezetvédelemmel kapcsolatos kérdésekben, bejelentésének elkészítése). Vezetői szemlék, ellenőrzések elvégzése és azok dokumentálása, a helyszínen feltárt esetleges hiányosságok, rendellenességek továbbítása, segítség ezek megszüntetésében.

 

Energetikai szolgáltatásunk Nyíregyháza és Budapest térségében: vállaljuk rendszereinek teljes átvilágítását, tanulmánykészítést,
majd ennek tartalma alapján az energetikai intézkedésekre való javaslattételt:

- fűtési rendszerek és alrendszerek vizsgálata
- villamosenergia hálózat és az energiafelhasználás helyzete
- évszakfüggő fogyasztások
- ivóvíz-felhasználás.

ADR Veszélyes-áru szállítási biztonsági tanácsadás

 

Szakembereink évek óta meghatározó tényezők a hazai veszélyes-áru szállításban, akik magas színvonalon alkalmazzák és oktatják is az ADR-t. Számos hazai és nemzetközi céggel dolgozhattak már együtt az elmúlt években.

Teljes körű ADR tanácsadást végzünk, ebbe beleértjük:
- a tartánykönyv, a biztonsági adatlap, a felelős nyilatkozat, a cég-specifikus
szakanyag elkészítését,
- a technológia kidolgozását,
- az írásbeli utasítások, járműutasítások elkészítését,
- a veszélyes áru biztonsági auditok megtartását és
- a biztonsági tanácsadói szolgáltatást.

Átalánydíj ellenében folyamatos képviseletet biztosítunk Nyíregyháza és Budapest térségében szerződött partnereink részére, a biztonságos munkavégzés megteremtése és fenntartása érdekében.

Kapcsolatfelvétel, ajánlatkérés:

Honlap készítés