Tűzvédelem - Nyíregyháza & Budapest

Tűzvédelem


Tűzvédelemmel kapcsolatos szolgáltatásaink Nyíregyháza és Budapest térségében:

- Társasházak Tűzvédelmi Szabályzatának, Házirendjének, illetve Tűzriadójának elkészítése, a hatályos jogszabályoknak megfeleleően
- Tűzvédelmi szabályzat kidolgozása és aktualizálása
- Tűzvédelmi feladatok folyamatos ellátása a hatályos jogszabályoknak megfelelően
- Tűzveszélyességi osztályba sorolás és a tűzriadó terv kidolgozása
- Tűzvédelmi oktatások megtartása, azok dokumentálása
- Tűzoltó készülékek felülvizsgálata és dokumentálása
- Tűzvédelmi szemlék megtartása, a hiányosságok feltárása
- Közreműködés tűzvédelmi szakhatósági ellenőrzéseknél
- Szaktanácsadás
- Minden olyan feladat ellátása, amely a tűzvédelem tekintetében felmerülhet

Kapcsolatfelvétel, ajánlatkérés:

 

Cégünk a következőket vállalja tűzvédelem területén:

 • Gondoskodik a tűzvédelmi szabályzat aktualizálásáról.
 • Felelős a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvényben, a vonatkozó egyéb jogszabályokban, valamint a helyi tűzvédelmi szabályzatban rögzített feladatok végrehajtásáért, a Megbízó üzemeltetésében álló területeken a tűzvédelemmel kapcsolatos feladatok végrehajtásának, a megelőző tűzvédelmi előírások betartásának ellenőrzéséért.
 • Az idevonatkozó jogszabályoknak megfelelő módon és időben gondoskodik a létesítményekben új dolgozó és a tartós távollétről visszajövő dolgozó tűzvédelmi alapoktatásáról, a folyamatos jogviszonyban lévő dolgozók ismeretfelújító oktatásáról, a vonatkozó nyilvántartás naprakész vezetéséről. Biztosítja az oktatási anyagot, elvégzi a tűzvédelmi oktatási anyag szükség szerinti aktualizálását.
 • Részt vesz a tűzvédelmi hatóság által tartott ellenőrzésen, szemlén, valamint az üzembe helyezési eljáráson, itt megbízás alapján képviseli a Megbízót.
 • Évente legalább két alkalommal időszakos tűzvédelmi bejárást szervez.
 • Ellenőrzi a Megbízó üzemeltetésében álló területeken a tűzvédelmi előírások betartását, kezdeményezi a tűzvédelmi hiányosság megszűntetését, a tudomására jutott rendellenességekről haladéktalanul tájékoztatja a Megbízót.
 • Az idevonatkozó jogszabályoknak megfelelő módon és időben ellenőrzi és ez alapján kezdeményezi a tűzvédelmi berendezések karbantartását és azok időszakos felülvizsgálatának elvégzését.
 • A tűzeseteket kivizsgálja, jegyzőkönyvezi, az illetékes tűzvédelmi hatóságnak bejelenti és 48 órán belül megküldi a felvett jegyzőkönyv másolatát. Megbízás alapján ellátja a Megbízó képviseletét.
 • Értékelést készít a naptári év tűzvédelmi helyzetéről.
 • Javaslatot tesz – igény esetén – a Megbízó éves költségvetéséhez kapcsolódó tűzvédelmi célú beszerzésekre.
 • Szakmai kapcsolatot tart a területileg illetékes önkormányzati tűzoltó parancsnoksággal.
 • A Megbízó által üzemeltetett létesítményekben elhelyezett szervekkel, bérlőkkel együttműködve ellenőrzi a használt helyiségek tűzvédelmét.
 • A belügyminiszter 74/2015. (XII.21.) BM rendelete a tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII.6.) BM rendelet módosítása kiegészült, a társasházak tűzvédelmi szabályzatára vonatkozó változásokkal.
  A fentiek alapján külön felkérésre vállaljuk társasházak Tűzvédelmi Szabályzatának, Házirendjének, illetve Tűzriadójának elkészítését, a hatályos jogszabályoknak megfeleleően.

Figyelemmel kíséri a tűzvédelmet érintő jogszabályi változásokat, ennek megfelelően intézkedik azok érvényre juttatásáról.

Nyilvántartja és megőrzi az intézkedési jogkörét érintő tűzvédelmi iratokat, dokumentumokat.


Általános tűzvédelmi feladatok:

Az egyes munkaterületeken a Megbízó által végzett tevékenységet tűzvédelmi szempontból – a Megbízóval előzetesen egyeztetett időpontokban – rendszeresen ellenőrzi. Felelős a Tvt.-ben, a vonatkozó egyéb jogszabályokban, valamint a helyi tűzvédelmi szabályzatban rögzített feladatok végrehajtásáért, a Megbízó működési területein a tűzvédelemmel kapcsolatos feladatok végrehajtásának, a megelőző tűzvédelmi előírások betartásának ellenőrzéséért.

Évente legalább két alkalommal időszakos tűzvédelmi bejárást szervez. Ellenőrzi a Megbízó működési helyein a tűzvédelmi előírások betartását, kezdeményezi a tűzvédelmi hiányosság megszüntetését, a tudomására jutott rendellenességekről haladéktalanul tájékoztatja a Megbízót. Ellenőrzi a tűzvédelmi berendezések karbantartását és azok időszakos felülvizsgálatának elvégzését.

A tűzvédelmi szabályzatot évenként felülvizsgálja és gondoskodik annak szükség szerinti aktualizálásáról. A tűzvédelmi oktatási anyag kidolgozása útján gondoskodik a Megbízó állományába került új dolgozó és a tartós távollétről visszajövő dolgozó tűzvédelmi alapoktatásáról, a folyamatos jogviszonyban lévő dolgozók ismeretfelújító oktatásáról, a vonatkozó nyilvántartás naprakész vezetéséről. Biztosítja az oktatási anyagot, elvégzi az oktatási anyag szükség szerinti aktualizálását. Évente megszervezi és lebonyolítja a tűzriadót és a kiürítési gyakorlatot. Évente értékelést készít a tűzvédelmi helyzetről. Javaslatot tesz – igény esetén a Megbízó éves költségvetéséhez kapcsolódó tűzvédelmi célú költségekre.

Részt vesz a tűzvédelmi hatóság által tartott ellenőrzésen, szemlén, valamint az üzembe helyezési eljáráson. A tűzeseteket kivizsgálja, jegyzőkönyvezi, az illetékes tűzvédelmi hatóságnak bejelenti és részére 48 órán belül megküldi a felvett jegyzőkönyv másolatát. Engedélyezi az alkalomszerűen tűzveszélyes tevékenység végzését. A tűzvédelmi feladatok hatékony ellátása érdekében kapcsolatot tart a tűzvédelmi felügyeleti szervekkel és a tűzvédelmi szakhatóságokkal.

A Megbízó tűzvédelmi szabályzatának aktualizálása. Szükség szerint aktualizálja a helyiségek tűzvédelmi besorolását, a tűzriadó- és kiürítési tervet. Kapcsolatot tart a területileg illetékes önkormányzati tűzoltó parancsnoksággal. Figyelemmel kíséri a tűzvédelmet érintő jogszabályi változásokat, ennek megfelelően intézkedik azok érvényre juttatásáról. Nyilvántartja és megőrzi az intézkedési jogkörét érintő tűzvédelmi iratokat, dokumentumokat. Szervezi a tűzvédelmi szakvizsgáztatásokat.

Honlap készítés