Munkavédelem - Nyíregyháza & Budapest

Munkavédelem

Munkavédelemmel kapcsolatos szolgáltatásaink Nyíregyháza és Budapest térségében:

- Munkavédelmi szabályzat, kockázatértékelés elkészítése és aktualizálása
- Gépek, berendezések, munkaeszközök üzembe helyezése és azok időszakos
felülvizsgálata
- Munkavédelmi oktatások megtartása, azok dokumentálása
- Munkavédelmi szemlék megtartása, a hiányosságok feltárása
- Közreműködés munkavédelmi szakhatósági ellenőrzéseknél
- Munkabalesetek kivizsgálása
- Szaktanácsadás
- Minden olyan szolgáltatás ellátása, amely a munkavédelem tekintetében
felmerülhet

Kapcsolatfelvétel, ajánlatkérés:

Cégünk a következőket vállalja munkavédelem területén:

 • A munkavédelmi szabályzat aktualizálása, a szükséges módosítások végrehajtásának kezdeményezése.
 • Az egyes munkaterületeken a Megbízó által végzett tevékenységet munkavédelmi szempontból – előzetesen egyeztetett időpontokban – rendszeresen, de legalább félévenként - ellenőrzi.
 • Évente legalább két alkalommal munkavédelmi szemlét szervez, és azon részt vesz. A munkavédelmi szemlén feltárt hiányosságok megszüntetésére – a szemlét követő 15 naptári napon belül – javaslatot tesz.
 • A munkavédelmi ellenőrzés során észlelt szabálytalanságok miatt - a szabálytalanság veszélyességétől, jellegétől függően – bármely gépet, berendezést, munkafolyamatot azonnali hatállyal leállíthat, a helyszínen dolgozó személyek tevékenységét felfüggesztheti a Megbízó illetékes vezetőjének egyidejű értesítése és a munkavédelmi hiányosság megszüntetésének kezdeményezése mellett.
 • Megkeresésre kivizsgálja a bekövetkezett munkabaleseteket és foglalkozási megbetegedéseket, azokat nyilvántartásba veszi, baleseti jegyzőkönyvet vesz fel, és jogszabályi előírás szerint gondoskodik a hatósági bejelentésről.
 • Vállalja, hogy telefonon történt értesítést követően, egyeztetett időpontban, a baleset helyszínén megjelenik, és megteszi a feladatkörébe tartozó intézkedéseket, továbbá javaslatot tesz a hasonló baleset, foglalkozási betegség megelőzésére.
 • Megkeresésre javaslatot tesz a Megbízó vállalkozókkal kötendő szerződéseiben rögzítendő munkavédelemmel kapcsolatos követelmények és felelősség meghatározására.
 • Megkeresésre gondoskodik arról, hogy a munkavállalók a munkavédelmi szabályzat és a vonatkozó munkavédelmi jogszabályok előírásait megismerjék.
 • Biztosítja az oktatási anyagot, elvégzi az oktatási anyag szükség szerinti aktualizálását. Az elvégzett oktatásról naprakész nyilvántartást vezet.
 • Alkoholszondás vizsgálatot végezhet a Megbízó munkáltatói jogkört gyakorló vezetőinek felkérése alapján.
 • Kezdeményezi a munkavégzésre alkalmatlan dolgozó munkavégzésről való eltiltását.
 • Megkeresésre részt vesz az új, illetve felújított munkahelyek, (épületek) üzembe helyezési bejárásában, a feladatkörébe tartozó munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálatot elvégzi.
 • A munkavédelmi feladatok hatékony ellátása érdekében kapcsolatot tart a munkavédelmi felügyeleti szervekkel és a munkavédelmi szakhatóságokkal. Hatósági ellenőrzés esetén annak a Megbízó részéről történő biztosításában és lebonyolításában részt vesz, megbízás alapján képviseli a Megbízót.
 • A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 57. § (3) bekezdésében felsorolt, a fenti pontokban nem részletezett munkabiztonsági szaktevékenységnek minősített és egyéb feladatokat ellátja.
 • Nyilvántartja és megőrzi az intézkedési jogkörét érintő iratokat, dokumentumokat.
 • Figyelemmel kíséri a munkavédelmet érintő jogszabályváltozásokat, javaslatot készít azok érvényre juttatásáról.
 • Javaslatot tesz - igény szerint - a Megbízó éves költségvetéséhez kapcsolódó munkavédelmi célú beszerzéseire.
 • A tudomására jutott rendellenességekről haladéktalanul tájékoztatja a Megbízót.


Általános munkavédelmi feladatok:

Az egyes munkaterületeken a Megbízó által végzett tevékenységet munkavédelmi szempontból – a Megbízóval előzetesen egyeztetett időpontokban – rendszeresen ellenőrzi. Együttműködve a Megbízó által foglalkoztatott a foglalkozás- egészségügyi orvossal, javaslatot tesz a biztonságos munkakörülmények, az egészséges munkavégzés feltételeinek kialakítására, megtartására, fejlesztésére.

Évente két alkalommal munkavédelmi szemlét szervez, és azon részt vesz. A munkavédelmi szemlén feltárt hiányosságok megszüntetésére javaslatot tesz. Munkavédelmi ellenőrzés során észlelt szabálytalanságok miatt – a szabálytalanság veszélyességéről, jellegétől függően bármely gépet, berendezést, munkafolyamatot leállíthatja, a helyszínen dolgozó személyek tevékenységét felfüggesztheti a Megbízó egyidejű értesítése és a munkavédelmi hiányosság megszüntetésének kezdeményezése mellett. A foglalkozás-egészségügyi szolgálatot ellátó orvos szakmai véleménye alapján javaslatot tesz az elsősegély helyek kijelölésére.

Évente értékeli a munkavédelmi helyzetet, aktualizálja a Megbízó Munkavédelmi Szabályzatát. Elkészíti (elvégzi) éves felülvizsgálatát a kockázatértékelésnek. A munkavédelmi szabályzatot évente felülvizsgálja és a jogszabályváltozásoknak megfelelően a szükséges módosítások végrehajtását kezdeményezi. A Megbízó munkaterületeire vonatkozóan a jogszabályi előírásoknak megfelelően meghatározza a szükséges egyéni védőeszközöket, ellenőrzi azok kiadását, használatát. A munkavédelmi oktatási anyag kidolgozása, és átadása útján gondoskodik arról, hogy a munkavállalók a munkavédelmi szabályzat előírásait megismerjék, a munkavédelmi előírásokat betartsák. A Megbízó vezetői részére alap- és az ismétlődő biztonságtechnikai, munkavédelmi oktatást tart, továbbá a Megbízó állományába került új alkalmazottak és a tartós távollétről visszajövők részére munkavédelmi oktatási anyagot készít. Javaslatot tesz- igény szerint a Megbízó éves költségvetéséhez kapcsolódó munkavédelmi célú költségekre. Biztosítja az oktatási anyagot, elvégzi az oktatási anyag szükség szerinti aktualizálását. Az elvégzett oktatások számára nyilvántartásokat fektet fel.

Kivizsgálja a munkabaleseteket és foglalkozási megbetegedéseket, azokat nyilvántartásba veszi, baleseti jegyzőkönyvet vesz fel, jogszabályi előírás esetén gondoskodik a hatósági bejelentésről. Részt vesz a munkabalesettel kapcsolatos kárigény elbírálásában. Részt vesz az új, illetve felújított munkahelyek, (épületek) üzembe helyezési bejárásában, a feladatkörébe tartozó munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálatot elvégzi. Vállalja, hogy telefonon történt értesítést követően egyeztetett időpontban a baleset helyszínén megjelenik és megteszi a feladatkörébe tartozó intézkedéseket, továbbá javaslatot tesz a baleset, foglalkozási betegség megelőzésére. Javaslatot tesz a Megbízó vállalkozókkal kötendő szerződéseiben rögzítendő munkavédelemmel kapcsolatos követelmények és felelősség meghatározására. Alkoholszondás vizsgálatot végezhet a Megbízó felkérése alapján. Kezdeményezi a munkavégzésre alkalmatlan dolgozó munkavégzéstől való eltiltását.

Nyilvántartja és megőrzi az intézkedési jogkörét érintő iratokat, dokumentumokat. Figyelemmel kíséri a munkavédelem kapcsán megjelent jogszabályváltozásokat, intézkedik azok érvényre juttatásáról. A tudomására jutott rendellenességekről haladéktalanul tájékoztatja a Megbízót. A munkavédelmi feladatok hatékony ellátása érdekében kapcsolatot tart a munkavédelmi felügyeleti szervekkel és a munkavédelmi szakhatóságokkal. Hatósági ellenőrzés esetén annak a Megbízó részéről történő biztosításában és lebonyolításában részt vesz.

Honlap készítés